Lịch học tuần sinh hoạt công dân Đại học khóa 19


Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2023-2024. Đại học khóa 9 giai đoạn 1( từ 12/9 đến 15/9/2023)


Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2023-2024. Đại học khóa 9 giai đoạn 1( từ 12/9 đến 15/9/2023)./public/upload//files/Lich%201.pdf