Thông báo về việc tổ chức học tập trực tuyến sau nghỉ Lễ 02/9/2023Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sửa chữa, nâng cấp giảng đường để phục vụ giảng dạy và học tâp của Giảng viên và Sinh viên ngày một tốt hơn. Trường Đại học Lao động - Xã hội chuyển sang học trực tuyến qua phần mềm Zoom cho tất cả sinh viên các khóa kể cả khóa 19 (2023-2027). Trân trọng!
/public/upload//files/CV%201545_08_2023.pdf